P R E P R A V N Ý  P O R I A D O K

P R E P R A V N Ý P O R I A D O K  Pre vykonávanie koncesovanej živnosti

T A X I S L U Ž B A

PREPRAVNÝ PORIADOK

Prepravný poriadok
Pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkČL.1
Úvodné ustanovenia

1.Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti 3 taxi corp s.r.o. v postavení dopravcu (ďalej ako ´´dopravca´´) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe ( ďalej ako ´´prepravný poriadok´´).
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv a povinností účastníkov.
3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
4. Na účely Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy- taxi služby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.


ČL. II
Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:
a.prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
b. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom portáli a na viditeľnom mieste v sídle – prevádzke spoločnosti.
c.Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
d.Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
e.Označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom.
f.Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné PZP vozidla.
g.Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto Prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.


ČL. III
Vozidlo taxislužby
Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
a) Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b) Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) Je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča,
d) Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby s telefónnym číslo dispečingu objednávkovej služby,
e) Má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určenie meradla,
f) Má na pravých predných dverách a vo vnútri taxi služby na mieste viditeľnom pre cestujúcich základnú sadzbu cestovného,
g) Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
h) Má na pravej strane palubnej dosky preukaz vodiča taxislužby,
i) Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla a má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375dm3,
j) Osobné auto taxislužby je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, pripravené auto na prepravu má rozsvietené strešné svietidlo:
od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté
b. osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.

ČL. IV
Výkon činnosti taxislužby
Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto preprave je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa nariadenia na stanovisku taxislužby v danej lokalite kam patrí daná objednávka. Pokiaľ sa jedná o vozidlo so zvýhodnenou cenou pre objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené pred ostatnými vozidlami čakajúcimi v rade. Vozidlo so zvýhodnenou cenou môže byť zasielané pre cestujúceho kdekoľvek do miesta pristavenia.
5. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zápchach, prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených kilometrov.
6. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo návrhom cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne alebo ústnou formou zo strany rádio dispečingu poskytovateľa taxislužby taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby.
7. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť:
meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby
b. nástupné miesto prepravovanej osoby
c. telefonický kontakt objednávajúceho prípade kontakt na prepravovanú osobu
Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby.
9. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho
10. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe- rádio dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barle, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopranej nehode alebo v prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúcich nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.
11. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby. Batožina bez cestujúceho sa vo vozidle taxislužby neprepravuje.
12. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pričom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravované osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vzniká.
14. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu
b) evidenčné číslo
c) dátum jazdy
d) obchodné meno prepravcu, adresa prevádzky prípadne sídlo firmy, IČO, DIČ
e) východiskové a cieľové miesto prepravy
f) zaplatené cestovné s DPH a bez DPH
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal
Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla
b) osvedčenie o STK a EK
c) osvedčenie o evidencii vozidla
d) doklad o kontrole originality
e) doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (na Slovensku bielu kartu a v zahraničí zelenú)
f) kópiu koncesnej listiny
g) ID kartu vodiča taxislužby na viditeľnom mieste vo vozidle
h) preukaz totožnosti vodiča
i) montážny list od taxametra
j) správu o neho 2 krát
k) prepravný poriadok
l) doklad o zdravotnej spôsobilosti
m) doklad o psychologickej spôsobilosti
n) občiansky preukaz
o) tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného

ČL. V
Zmluva o preprave osôb
Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim zaniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 Občianskeho zákonníka (ďalej len ´´ prepravná zmluva´´).
2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim:
a) Prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území učenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby
b) Vo svojom sídle.
c) Prostredníctvom dispečingu, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bez pochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu
d) Pri prevoze prepravcu za hranice Slovenskej republiky sa do väčšej vzdialenosti ako 200 km na území SR je prepravca povinný uhradiť platbu vopred
Pred uskutočnením prepravy a uzatvorením prepravnej zmluvy má prepravca právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods.14 prepravného poriadku.
5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a prepravného poriadku.
6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. VI prepravného poriadku.
7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby.
8. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

ČL. VII
Odstúpenie od zmluvy
Dopravca môže od uzavretej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
2. Vodič vozidla taxislužby je oprávnený odstúpiť od uzavretej prepravnej zmluvy , ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajči, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zvieratá alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

ČL. VII
Odmietnutie prepravy
Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
a) Čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby.
b) To neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody
c) Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenia vozidla taxislužby, alebo obťažuje vodiča počas prepravy
d) To neumožňuje správanie sa cestujúceho , najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby
e) Cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby
f) Cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore

ČL. VIII
Nakladanie s nájdenými vecami
1.Ak vodič taxislužby nájde stratenú / zabudnutú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečingu taxislužby.
2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
3. Ak sa ten, kto vec stratil neohlási do 60 dní musí vedúci taxislužby vec odovzdať správnym zákonom podľa Občianskeho zákonníka.
4. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.
5. Ak vodič taxislužby nájde vo vozidle zabudnuté doklady totožnosti je povinný ich odovzdať prevádzkovateľovi taxislužby alebo dispečingu a tí sú povinný doklady bezodkladne odovzdať polícii SR.

ČL. IX
Zodpovednosť
Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa Prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
a) Náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom
b) Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby
Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

ČL. X
Reklamácie, sťažnosti, škoda :
1.Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravného alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.
2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote kratšej nie ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.
3. Ak sa cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť , musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví ale na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až § 431).
5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť 15 dní odo dňa , keď sa poškodený dozvie o škode o tom, kto za ňu zodpovedá.
8. Sťažnosť a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

ČL. XI
Mimoriadna udalosť
Za mimoriadnu udalosť ( ďalej len MU) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:
a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby
Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
a) bezodkladne zastaviť,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu v prvom rade cestujúcich a následne majetku ohrozeného MU,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné a potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie
Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
a) Ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,
b) Zdržať sa konania, ktoré by spôsobilo ujmu na vyšetrení MU,
c) Zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Tento dopravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10. 2016

O2: 0940 654 303 , T-MOBILE: 0903 654 303

© 2022 | 3Taxi | Všetky práva vyhradené